seo

Thông báo số 1 về Thi tuyển viên chức năm 2008

In

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :   07   /KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 02 năm 2008

THÔNG BÁO SỐ 1

( V/v : Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2008 )

Kính gởi : Các đơn vị trong Trường

Căn cứ Công văn số 751/ĐHQG-TCCB ngày 27/4/2006 của Đại học Quốc gia Tp.HCM V/v : Hướng dẫn thực hiện công tác định biên, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Trường ĐHKH Tự Nhiên được phân cấp tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngạch giảng viên (15.111), nghiên cứu viên (13.092) và chuyên viên (01.003) năm 2008  ( dự kiến cuối tháng 5/2008 ).

Trường đề nghị lãnh đạo đơn vị triển khai các công việc như sau :

1/ Niêm yết thông báo số 1 và Qui định đối tượng, điều kiện tuyển dụng ngạch viên chức năm 2008.

2/ Lập danh sách CB-VC đăng ký dự tuyển ( theo mẫu ) và gởi về Phòng TC-HC trước ngày 20/03/2008.

3/ Đơn vị nhận hồ sơ cá nhân đăng ký dự tuyển gồm :

+ Đơn xin dự tuyển ( theo mẫu 1a ).

+ Lý lịch cá nhân ( theo mẫu 1b ).

+ Bản nhận xét viên chức ( mẫu 2a đối với ngạch chuyên viên, mẫu 2b đối với ngạch giảng viên và nghiên cứu viên ).

+ Bản sao ( có công chứng ) các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch.

+ Bản sao hợp đồng ( hợp đồng khoán hoặc hợp đồng lao động ký lần đầu tiên ).

+ Giấy chứng nhận đã bảo vệ luận văn ThS, TS.

+ Bản sao thẻ học viên cao học hoặc NCS.

+ Giấy khám sức khoẻ do Quận, Huyện cấp ( có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển ).

Trân trọng kính chào.

TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                 Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh

- Như trên

- Lưu VT

Trần Phong Dũng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

QUI ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC

Căn cứ Công văn số 751/ĐHQG-TCCB ngày 27/4/2006 của Đại học Quốc gia Tp.HCM V/v : Hướng dẫn thực hiện công tác định biên, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG :

1/ Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây :

+ Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

+ Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.

2/ Hình thức tuyển dụng :

+ Thi tuyển hoặc xét tuyển và được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc.

+ Tổ chức tuyển theo từng ngạch viên chức.

3/ Ưu tiên trong tuyển dụng :

+ Người dân tộc thiểu số; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh; con liệt sĩ; con thương binh, con bệnh binh.

+ Người có học vị Tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người có học vị Thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc, giỏi đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

+ Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG :

1/ Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện qui định tại mục I : đối tượng tuyển dụng.

2/ Tiêu chuẩn nghiệp vụ :

2.1/ Ngạch Giảng viên ( 15.111 ) :

+ Đạt một trong các yêu cầu sau về trình độ đào tạo :

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

- Nếu tốt nghiệp đại học chính qui loại Khá thì phải có bằng Thạc sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

- Có bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên môn đăng ký xét tuyển.

+ Độ tuổi :

- Người có bằng Đại học : tuổi dưới 28

- Người có bằng Thạc sĩ : tuổi dưới 35

- Người có bằng Tiến sĩ : tuổi dưới 45

 

+ Đã ký hợp đồng với Trường.

+ Phải có 2 chứng chỉ bồi dưỡng sau Đại học ( có thể bổ túc sau kỳ thi ) :

- Chứng chỉ Triết học dành cho NCS và cao học

- Chứng chỉ lý luận giảng dạy ở bậc Đại học

+ Ngoại ngữ :

+ Tiếng Anh : TOEFL 500 ( quốc tế hoặc do Trung tâm Ngoại ngữ  Trường cấp ); IELTS 5.5; hoặc tương đương.

+ Tiếng Pháp : DELF ( cấp độ từ C trở lên )

2.2/ Ngạch Nghiên cứu viên ( 13.092 ) :

+ Đạt một trong các yêu cầu sau về trình độ đào tạo :

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

- Tốt nghiệp đại học chính qui loại Khá và đang là học viên cao học phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

- Tốt nghiệp đại học chính qui loại TBK thì phải có bằng Thạc sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Đã ký hợp đồng với Trường.

+ Phải có chứng chỉ Triết học ( có thể bổ túc sau kỳ thi )

+ Ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên.

 

2.3/ Ngạch Chuyên viên ( 01.003 ) :

+ Tốt nghiệp Học viện hành chính quốc gia.

+ Tốt nghiệp Đại học phù hợp với nghiệp vụ hoặc tương đương thì phải qua 1 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ hành chính theo nội dung chương trình của Học viện hành chính quốc gia ( có thể bổ túc sau kỳ thi ).

+ Đã ký hợp đồng với Trường

+ Ngoại ngữ trình độ A trở lên.

своими руками
wow