seo

Báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh

In

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/SĐH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: -  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

- TRƯỞNG BỘ MÔN

- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

V/v: Báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của NCS

(Thông báo này và các mẫu báo cáo đã được công bố trên trang web:

www.hcmus.edu.vn/daotao/saudaihoc)

Theo kế hoạch hàng năm, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị Khoa, Bộ môn thông báo đến nghiên cứu sinh (NCS) và cán bộ hướng dẫn (CBHD) nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu và tình hình hướng dẫn luận án.

I. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Nghiên cứu sinh các khóa 2008, 2009, 2010 và Cán bộ hướng dẫn nộp báo cáo định kỳ về tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh theo mẫu đính kèm.

Các báo cáo nộp tại Bộ môn/ Khoa phụ trách chuyên ngành trước ngày 20/12/2011.

Bộ môn/ Khoa tập hợp và gửi về phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 26/12/2011

- Mẫu báo cáo kết quả học tập của NCS (đính kèm, hay tra cứu trên web)

- Mẫu báo cáo tình hình hướng dẫn NCS của CBHD (đính kèm, hay tra cứu trên web)

2.  NCS và CBHD khóa năm 2011 không làm báo cáo đợt này

II. TỔNG KẾT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS

Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo tình hình học tập, nghiên cứu và hướng giải quyết của Trường đối với nghiên cứu sinh của từng khóa như sau:

1. Nghiên cứu sinh khóa 2005

- Nhà trường buộc thôi học đối với nghiên cứu sinh khóa 2005 chưa bảo vệ (danh sách đính kèm), các trường hợp này đến nay đã hết hạn học tập (kể cả thời gian học tự túc).

- Để xem xét việc bảo vệ luận án, NCS phải làm thủ tục xin bảo vệ trễ hạn. Sau khi ĐHQG-HCM xem xét và chấp thuận thì mới được lập Hội đồng chấm luận án và phải tự túc toàn bộ chi phí tổ chức bảo vệ. Hồ sơ xin bảo vệ nộp tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐHKH Tự Nhiên gồm:

+ Đơn xin bảo vệ luận án trễ hạn (NCS tự viết đơn, thuyết minh rõ những khó khăn và lý do trễ hạn trong quá trình thực hiện luận án), có xác nhận của CBHD

+ Bản nhận xét đánh giá của CBHD

+ Bản sao các công trình NCKH

+ Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản

2. Nghiên cứu sinh khóa 2006:

Nghiên cứu sinh đã được chuyển sang hệ tự túc, nếu chưa đóng học phí của 2 năm gia hạn đề nghị đóng học phí tại phòng ĐT Sau đại học trường ĐH KHTN từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2011. Học phí tự túc: 2.500.000đ/năm.

3. Nghiên cứu sinh khóa 2007:

- Nghiên cứu sinh đã được xét chuyển sang hệ tự túc đề nghị nộp học phí năm tự túc thứ 1 cho phòng ĐT Sau đại học trường ĐH KHTN từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2011. Học phí tự túc: 2.600.000đ/năm

- Các trường hợp nghiên cứu sinh chưa làm thủ tục chuyển sang tự túc: Nhà trường buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản. Cán bộ hướng dẫn hết trách nhiệm hướng dẫn đối với NCS

4. Nghiên cứu sinh khóa 2008:

- Nghiên cứu sinh đã được xét gia hạn 12 tháng đề nghị nộp học phí năm gia hạn cho phòng ĐT Sau đại học trường ĐH KHTN từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2011. Học phí gia hạn: 3.000.000đ/năm

- Nghiên cứu sinh chưa làm thủ tục gia hạn:

i.  Nếu đã hoàn thành luận án và có nguyện vọng bảo vệ thì phải nộp hồ sơ bảo vệ cho phòng ĐT SĐH trước ngày 9/12/2011.

ii.  Nếu nghiên cứu sinh có nguyện vọng gia hạn thêm 12 tháng học tập thì phải nộp hồ sơ cho phòng ĐT SĐH trước ngày 9/12/2011

Sau thời hạn qui định nêu trên, nhà Trường sẽ buộc thôi học đối với NCS không bảo vệ luận án cũng như không có nguyện vọng gia hạn tiếp thời gian học tập.

5. Nghiên cứu sinh khóa 2009:

Đề nghị NCS nộp học phí năm thứ 3 tại phòng ĐT sau đại học trước ngày 15/12/2011 (mức thu: 3.000.000đ/NCS/năm)

6. Nghiên cứu sinh khóa 2010:

Đề nghị NCS nộp học phí năm thứ 2 tại phòng ĐT sau đại học trước ngày 15/12/2011 (mức thu: 3.000.000đ/NCS/năm)

Kính chào trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu Phòng ĐT SĐH

- Hiệu trưởng để báo cáo

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Đức Phúc

своими руками
wow