seo

Lịch thi lại môn Triết Sau đại học khóa tháng 10/2013

In

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng 5  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch thi lại môn Triết khóa tháng 10/2013

(dành cho học viên Sau Đại học)


Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên-HCM thông báo lịch thi lần 2 môn Triết (chương trình dành cho học viên sau đại học)- khóa học vào tháng 10/2013 như sau:

Lịch thi:

1. Giữa kỳ

Giờ thi bắt đầu lúc 18g00 ngày 17/06/2014 (tối thứ 3) tại phòng F 203

2. Cuối kỳ

Giờ thi bắt đầu lúc 18g00 ngày 18/06/2014 (tối thứ 4) tại phòng E 403

Học viên phải xuất trình thẻ học viên hay CMND cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi


TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC


Lê Đức Phúc

своими руками
wow