seo

Thông báo lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2014

In

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

Các Anh(chị) học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ (danh sách đính kèm) và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp Tiến sĩ (danh sách đính kèm) đến Trường ĐH Khoa học Tự nhiên dự lễ trao bằng Thạc sĩ , Tiến sĩ theo lịch sau:

Stt

Khoa

Ngày nhận lễ phục

Ngày Tổ chức lễ

Địa điểm

1

Khoa Công nghệ thông tin, Viện JVN, Khoa Hóa học, Khoa Điện tử Viễn thông

14 giờ 23/6/2014

8h, ngày 24/06/2014

GĐ 1

2

Khoa Sinh học, Khoa Toán - Tin học, Khoa Vật lý, Khoa Địa chất, Khoa Môi trường

14 giờ 25/6/2014

8h, ngày 26/06/2014

GĐ 1

Chú ý: mang theo CMND để nhận lễ phục

Để buổi lễ được tổ chức tốt đẹp, đề nghị tất cả các anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đến dự lễ đầy đủ và đúng giờ. Học viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại phòng sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/6/2014.

Các anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh không dự lễ tốt nghiệp phải báo cho phòng đào tạo sau đại học được biết trước ngày 12/06/2014

Thông báo này thay cho giấy triệu tập nhận bằng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2014

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Lê Đức Phúc
своими руками
wow