seo

Thông báo đăng ký chọn phương thức đào tạo đối với các học viên cao học khóa 23/2013

In

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/SĐH                                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI

CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23/2013


Phòng đào tạo sau đại học thông báo các học viên cao học khóa 23/2013 đăng ký phương thức đào tạo như sau:

1. Học viên thuộc các ngành sau đăng ký phương thức đào tạo:

Stt

Chuyên ngành

Mã số

Phương thức đào tạo

1.

Khoa học máy tính

60480101

Phương thức 1, 2

2.

Hệ thống thông tin

60480104

Phương thức 1, 2

Sinh học thực nghiệm

3.

hướng Sinh lý động vật

60420114

Phương thức 1, 2

4.

Công nghệ sinh học

62420201

Phương thức 2, 3

5.

Khoa học môi trường

60440301

Phương thức 1, 2

6.

Quản lý tài nguyên và môi trường

60850101

Phương thức 1, 2

(Các ngành khác của khóa 23 chỉ có một phương thức đào tạo là Phương thức 2)

Ghi chú:

- Phương thức 1: là chương trình giảng dạy môn học không thực hiện luận văn thạc sĩ

- Phương thức 2: là chương trình giảng dạy môn học có thực hiện luận văn thạc sĩ

- Phương thức 3: là chương trình nghiên cứu

2. Điều kiện để học viên được chọn phương thức 2,3:

- Theo nguyện vọng của học viên,

- Học viên phải hoàn tất các môn bắt buộc chung

- Được sự đồng ý của CBHD (do sự giới thiệu của Bộ môn, ngoài ra học viên cũng có thể tự mời CBHD)

3. Nếu số học viên đăng ký phương thức 1 ít hơn 10 học viên thì bắt buộc phải chuyển sang phương thức 2

4. Thời gian đăng ký:  học viên đăng ký theo mẫu và nộp cho phòng ĐT Sau Đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2014. Không được phép đăng ký phương thức hộ.

5. Riêng ngành Công nghệ sinh học đối với các học viên chọn Phương thức 3 phải nộp Đề cương nghiên cứu (theo mẫu) trước ngày 15/8/2014

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Đặng Thị Phương Thảo
своими руками
wow