Danh mục Tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/SĐH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: -  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

- TRƯỞNG BỘ MÔN

- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

V/v: Báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của NCS

(Thông báo này và các mẫu báo cáo đã được công bố trên trang web:

www.hcmus.edu.vn/daotao/saudaihoc)

Theo kế hoạch hàng năm, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị Khoa, Bộ môn thông báo đến nghiên cứu sinh (NCS) và cán bộ hướng dẫn (CBHD) nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu và tình hình hướng dẫn luận án.

I. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Nghiên cứu sinh các khóa 2008, 2009, 2010 và Cán bộ hướng dẫn nộp báo cáo định kỳ về tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh theo mẫu đính kèm.

Các báo cáo nộp tại Bộ môn/ Khoa phụ trách chuyên ngành trước ngày 20/12/2011.

Bộ môn/ Khoa tập hợp và gửi về phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 26/12/2011

- Mẫu báo cáo kết quả học tập của NCS (đính kèm, hay tra cứu trên web)

- Mẫu báo cáo tình hình hướng dẫn NCS của CBHD (đính kèm, hay tra cứu trên web)

2.  NCS và CBHD khóa năm 2011 không làm báo cáo đợt này

II. TỔNG KẾT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS

Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo tình hình học tập, nghiên cứu và hướng giải quyết của Trường đối với nghiên cứu sinh của từng khóa như sau:

1. Nghiên cứu sinh khóa 2005

- Nhà trường buộc thôi học đối với nghiên cứu sinh khóa 2005 chưa bảo vệ (danh sách đính kèm), các trường hợp này đến nay đã hết hạn học tập (kể cả thời gian học tự túc).

- Để xem xét việc bảo vệ luận án, NCS phải làm thủ tục xin bảo vệ trễ hạn. Sau khi ĐHQG-HCM xem xét và chấp thuận thì mới được lập Hội đồng chấm luận án và phải tự túc toàn bộ chi phí tổ chức bảo vệ. Hồ sơ xin bảo vệ nộp tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐHKH Tự Nhiên gồm:

+ Đơn xin bảo vệ luận án trễ hạn (NCS tự viết đơn, thuyết minh rõ những khó khăn và lý do trễ hạn trong quá trình thực hiện luận án), có xác nhận của CBHD

+ Bản nhận xét đánh giá của CBHD

+ Bản sao các công trình NCKH

+ Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản

2. Nghiên cứu sinh khóa 2006:

Nghiên cứu sinh đã được chuyển sang hệ tự túc, nếu chưa đóng học phí của 2 năm gia hạn đề nghị đóng học phí tại phòng ĐT Sau đại học trường ĐH KHTN từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2011. Học phí tự túc: 2.500.000đ/năm.

3. Nghiên cứu sinh khóa 2007:

- Nghiên cứu sinh đã được xét chuyển sang hệ tự túc đề nghị nộp học phí năm tự túc thứ 1 cho phòng ĐT Sau đại học trường ĐH KHTN từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2011. Học phí tự túc: 2.600.000đ/năm

- Các trường hợp nghiên cứu sinh chưa làm thủ tục chuyển sang tự túc: Nhà trường buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản. Cán bộ hướng dẫn hết trách nhiệm hướng dẫn đối với NCS

4. Nghiên cứu sinh khóa 2008:

- Nghiên cứu sinh đã được xét gia hạn 12 tháng đề nghị nộp học phí năm gia hạn cho phòng ĐT Sau đại học trường ĐH KHTN từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2011. Học phí gia hạn: 3.000.000đ/năm

- Nghiên cứu sinh chưa làm thủ tục gia hạn:

i.  Nếu đã hoàn thành luận án và có nguyện vọng bảo vệ thì phải nộp hồ sơ bảo vệ cho phòng ĐT SĐH trước ngày 9/12/2011.

ii.  Nếu nghiên cứu sinh có nguyện vọng gia hạn thêm 12 tháng học tập thì phải nộp hồ sơ cho phòng ĐT SĐH trước ngày 9/12/2011

Sau thời hạn qui định nêu trên, nhà Trường sẽ buộc thôi học đối với NCS không bảo vệ luận án cũng như không có nguyện vọng gia hạn tiếp thời gian học tập.

5. Nghiên cứu sinh khóa 2009:

Đề nghị NCS nộp học phí năm thứ 3 tại phòng ĐT sau đại học trước ngày 15/12/2011 (mức thu: 3.000.000đ/NCS/năm)

6. Nghiên cứu sinh khóa 2010:

Đề nghị NCS nộp học phí năm thứ 2 tại phòng ĐT sau đại học trước ngày 15/12/2011 (mức thu: 3.000.000đ/NCS/năm)

Kính chào trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu Phòng ĐT SĐH

- Hiệu trưởng để báo cáo

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Đức Phúc


Thông báo nhận Thẻ sinh viên làm lại

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THẺ SINH VIÊN

(Đăng ký làm lại thẻ từ ngày 09/11/2011 đến ngày 05/12/2011)

Các sinh viên có tên trong danh sách đến phòng CTSV để nhận Thẻ kể từ ngày 15/12/2011.

STT

MSSV

HỌ TÊN

KHÓA

1

0712161

Lê Thế Hiển

2007

2

0716105

Trần  Ngọc Phúc

2007

3

0716147

Tạ Thanh Tùng

2007

4

0811201

Nguyễn Trần Vũ

2008

5

0812020

Lê Hoàng Ân

2008

6

0812044

Lê Vũ Minh Châu

2008

7

0812216

Nguyễn Khoa Khanh

2008

8

0812249

Trần Trung Kiên

2008

9

0812450

Phan Minh Tài

2008

10

0812473

Nguyễn Công Thành

2008

11

0813034

Nguyễn Bình Giang

2008

12

0813134

Trần Tuấn Trung

2008

13

0813257

Đoàn Xuân Trường

2008

14

0814132

Nguyễn Thị Thu Ngân

2008

15

0815038

Nguyễn Thị Ngọc ánh

2008

16

0815253

Nguyễn Thị Hồng

2008

17

0816074

Bùi Văn Duy

2008

18

0816438

Nguyễn Ngọc Thành

2008

19

0817022

Trần Phương Bình

2008

20

0817323

Nguyễn Nguyệt Quế

2008

21

0817436

Nguyễn Đức Toàn

2008

22

0818010

Hà Thị Thúy An

2008

23

0818089

Nguyễn Thị Ngọc Hậu

2008

24

0818378

Trần Khoa Thanh Tùng

2008

25

0818386

Lý Thục Uyên

2008

26

0819043

Trương Ngọc Thạch

2008

27

0820184

Dương Quốc Tuấn

2008

28

0911044

Đặng Trung Hậu

2009

29

0911114

Đỗ Thành Nguyên

2009

30

0911200

Đinh Hữu Vẫn

2009

31

0912468

Nguyễn Toàn Tiến

2009

32

0913172

Nguyễn Anh Dũng

2009

33

0913188

Nguyễn Anh Hào

2009

34

0914044

Hồ Tuấn Đạt

2009

35

0914184

Nguyễn Minh Quí

2009

36

0915007

Lưu Võ Hoàng Anh

2009

37

0915012

Nguyễn Kỳ Anh

2009

38

0915406

Bạch Thị Bích Phượng

2009

39

0916048

Nguyễn Ngọc Diệu

2009

40

0916321

Vũ Văn Thành

2009

41

0917091

Phan Thị Thu Hằng

2009

42

0918175

Trần Đức Huấn

2009

43

0918614

Ngô Quốc Vũ

2009

44

0919037

Trương Văn Nam

2009

45

0920109

Lê Ngọc Thanh

2009

46

0920173

Hoàng Văn Hiếu

2009

47

0922068

Huỳnh Đức Hạnh

2009

48

1011364

Nguyễn Sư Phước

2010

49

1012529

Phạm Văn Việt

2010

50

1013195

Nguyễn Minh Triết

2010

51

1013238

Nguyễn Thị Hồng Đấy

2010

52

1014051

Lại Thị Hà

2010

53

1014063

Trần Thanh Hiền

2010

54

1014255

Nguyễn Trần Minh Tú

2010

55

1015745

Lê Thị Hà Ly

2010

56

1015868

Trần Thị Vị Thục

2010

57

1018544

Phạm Minh Vũ

2010

58

1020102

Lương Ngọc Linh

2010

59

1020143

Ngô Văn Nhung

2010

60

1111534

Nguyễn Thị Thu Thảo

2011

61

1113122

Trần Nguyễn Sơn Hải

2011

62

1114136

Mai Trọng Nghĩa

2011

63

1114139

Trần Thanh Ngọc

2011

64

1114184

Trần Thanh Phương Thảo

2011

65

1115573

Trần Thị Kim Thu

2011

66

1116101

Nguyễn Trọng Hoàng

2011

67

1117295

Ngô Thị Kim Thanh

2011

68

1118395

Nguyễn Thiện Tâm

2011

69

1118403

Ngư Văn Tầu

2011

70

1118462

Nguyễn Ngọc Anh Thư

2011

71

1118530

Phan Xuân Tùng

2011

72

1119430

Tạ Ngọc Việt

2011


 

Thông báo nhận Thư mời học bổng PVFCCo

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016

Mời những SV có tên dưới đây đến Phòng Công tác Sinh viên nhận Thư mời HB PVFCCo.

Hạn cuối nhận Thư mời: 15g ngày 23/12/2011

0812474 Nguyễn Đăng Thành 04/12/1990 CNTT
0912279 Đinh Thị Lý 22/06/1991 CNTT
0812600 Nguyễn Ngọc Tường 03/06/1990 CNTT
0812313 Nguyễn Vũ Nhật Minh 12/09/1990 CNTT
0812519 Trần Thiên Tính 02/06/1990 CNTT
1012229 Nguyễn Ngọc Lưu 28/07/1992 CNTT
1012359 Phạm Ngọc Sơn 07/10/1992 CNTT
0922199 Lưu Thị Thanh Phượng 27/07/1991 CN Môi trường
0814088 Đỗ Minh Huy 27/02/1990 Hóa
0814019 Huỳnh Minh Châu 08/09/1990 Hóa
0814051 Thạch út Đồng 16/06/1989 Hóa
0822100 Nguyễn Thị Bắc Hợi 27/11/1990 CN Môi trường
0822282 Nguyễn Thị My Trang 10/07/1990 CN Môi trường
0914186 Cao Thảo Quyên 07/10/1991 Hóa

 

Thông báo nhận tiền học bổng KIMC

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016

Mời những SV có tên trong danh sách dưới đây nhận tiền học bổng KIMC

Thời gian: thứ 5 ngày 22/12/2011 từ 9g đến 15g

Địa điểm: Ban Công tác Sinh viên, phòng 424 nhà Điều hành ĐHQG (gặp anh Thành Thắng)

Khi đến nhận học bổng, SV mang theo Thẻ SV hoặc CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh

 

0813002 Nguyễn ThànhAn
0813119 Trần Thị DiễmThi
0914171 Nguyễn Hoàng Phú

 


 

Thông báo nhận tiền học bổng UFJ

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016

Mời những SV có tên trong danh sách dưới đây nhận tiền học bổng UFJ

Thời gian: 14g00 ngày T5, 9g00 ngày T6, (22, 23/12/2011)

Địa điểm: Ban Công tác Sinh viên, phòng 424 nhà Điều hành ĐHQG (gặp anh Thành Thắng)

Khi đến nhận học bổng, SV mang theo Thẻ SV hoặc CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh

 

STT

Grade

Student Card No.

Name

M/F

Falcuty

1

A fourth- year student

0812032

Lê Việt Duy Bình

Male

Faculty of Information Technonoly

2

A third- year student

0911024

Cao Thị Kim Dung

Female

Faculty of Maths and Computer Science

3

A fourth- year student

0818259

Nguyễn Thị Mỹ Phước

Female

Department of Biotechnology

4

A fourth- year student

0812200

Trương Quang Hùng

Male

Faculty of Information Technonoly

5

A fourth- year student

0817186

Nguyễn Thị Lan

Female

Faculty of Environmental Science

6

A fourth- year student

0820027

Nguyễn Thái Duy

Male

Faculty of Electrics and Telecom

7

A fourth- year student

0811017

Phạm Chí Cường

Male

Faculty of Maths and Computer Science

8

A fourth- year student

0812026

Nguyễn Tiến Bảo

Male

Faculty of Information Technonoly


 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 7 trong tổng số 115

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay1608
mod_vvisit_counterHôm qua521
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác