Danh mục Tổ chức

Chi bộ Đảng

Thông báo khóa học "Statistics for research"

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ năm, 12 Tháng 5 2016

THÔNG BÁO KHÓA HỌC “STATISTICS FOR RESEARCH”

Trung tâm khoa học toán học mở khóa học “Statistics for research” dành cho những đối tượng (sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu 
sinh,...) không chuyên về toán đến từ các ngành như: Y học, CNTT, Sinh học, Hóa học, Địa lý, Môi trường, Xã hội, Kinh tế,... Giáo sư Nordheim sẽ trình bày về các chủ đề trong Thống kê mà những người làm nghiên cứu thuộc các ngành kể trên thường gặp phải. Cụ thể, Giáo sư sẽ có các bài giảng về Thống kê mô tả, các phân phối xác suất quan trọng, kiểm định giả thuyết, kiểm định Chi bình phương, phân tích phương sai (ANOVA), hồi quy và hồi quy đa biến, các vấn đề liên quan đến xác định cỡ mẫu và thiết kế mẫu.

Thời gian: Lớp học diễn ra trong 10 ngày (25 giờ) từ ngày 14/7/2014 đến 25/07/2014

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM

Giảng viên: Giáo sư Erik V. (Rick) Nordheim, Trường Đại học Wisconsin, Mỹ

Xem nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm


Quyết định về việc bổ sung danh sách xét tuyển môn ngoại ngữ trong kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 đợt 1

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ năm, 12 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   675 /QĐ-HĐTS-SĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung danh sách xét tuyển môn ngoại ngữ

trong kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014- đợt 1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN- HCM

Căn cứ Điều lệ trường đại học do Thủ tường Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003;

Căn cứ quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG tp.HCM;

Căn cứ qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10/9/2010 của Đại học Quốc gia Tp.HCM;

Căn cứ công văn số 1925/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 20/11/2013 của ĐHQG-HCM về việc triển khai áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng TS-SĐH.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung danh sách xét tuyển môn ngoại ngữ trong kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014- đợt 1 cho 6 người dự tuyển có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2: Những người dự tuyển này đã đạt trình độ môn ngoại ngữ đối với trình độ tiến sĩ theo qui chế đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Điều 3: Hội đồng TS SĐH, Các Ban, Tiểu ban liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Danh sách như điều 1

- Ban SĐH-ĐHQG

- Lưu VT, Phòng SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KIÊM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH


Trần Lê Quan


 

Quyết định về việc bổ sung danh sách xét tuyển môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2014 đợt 1

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ năm, 12 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 673  /QĐ-HĐTS-SĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung danh sách xét tuyển môn ngoại ngữ

trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2014- đợt 1


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN- HCM

Căn cứ Điều lệ trường đại học do Thủ tường Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003;

Căn cứ quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG tp.HCM;

Căn cứ qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 5/1/2009 của Đại học Quốc gia Tp.HCM;

Căn cứ quyết định số 60/QĐ/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/1/2011 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 5/1/2009

Căn cứ công văn số 1925/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 20/11/2013 của ĐHQG-HCM về việc triển khai áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng TS-SĐH.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung danh sách xét tuyển môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2014- đợt 1 cho 47 thí sinh dự thi cao học có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2: Các thí sinh này đã đạt trình độ môn ngoại ngữ đối với người dự thi vào cao học theo qui chế đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Điều 3: Hội đồng TS SĐH, Các Ban, Tiểu ban liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Danh sách như điều 1

- Ban SĐH-ĐHQG

- Lưu VT, Phòng SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KIÊM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH

Trần Lê Quan


 

Quyết định về việc bổ sung danh sách xét tuyển môn ngoại ngữ trong kỳ xét tuyển đào tạo Thạc sĩ năm 2014 đợt 1

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ năm, 12 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  674  /QĐ-HĐTS-SĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung danh sách xét tuyển môn ngoại ngữ

trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2014- đợt 1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN- HCM

Căn cứ Điều lệ trường đại học do Thủ tường Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003;

Căn cứ quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG tp.HCM;

Căn cứ qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 5/1/2009 của Đại học Quốc gia Tp.HCM;

Căn cứ quyết định số 60/QĐ/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/1/2011 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 5/1/2009;

Căn cứ công văn số 1925/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 20/11/2013 của ĐHQG-HCM về việc triển khai áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng TS-SĐH.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung danh sách xét tuyển môn ngoại ngữ đối với 7 thí sinh thuộc diện xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014- đợt 1 gồm các thí sinh có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2: Các thí sinh này đã đạt trình độ môn ngoại ngữ đối với người dự xét tuyển vào trình độ thạc sĩ theo qui chế đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Điều 3: Hội đồng TS SĐH, Các Ban, Tiểu ban liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Danh sách như điều 1

- Ban SĐH-ĐHQG

- Lưu VT, Phòng SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KIÊM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH


Trần Lê Quan


 

Thông báo chiêu sinh khóa học kỹ năng thuyết trình và viết luận văn, luận án, báo cáo khoa học thuộc lĩnh vực sinh học bằng tiếng Anh

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ năm, 12 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  39 /SĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC

"KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ VIẾT LUẬN VĂN, LUẬN ÁN,

BÁO CÁO KHOA HỌC THUỘC LĨNH VỰC SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH"

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo chiêu sinh lớp "Kỹ năng thuyết trình và viết luận văn, luận án, báo cáo khoa học thuộc lĩnh vực sinh học"

1. Phụ trách giảng dạy: TS. Russell Braeuer (Đính kèm CV)

TS. Nguyễn Thụy Vy (Đính kèm CV)

PGS.TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương

2. Tổng số giờ học: 45 tiết

3. Số lượng học viên:  20 học viên/ lớp

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Chương trình được giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh do giảng viên bản ngữ phụ trách và có hỗ trợ của giảng viên người Việt

5. Mục tiêu khóa học:

Trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để viết và thuyết trình một báo cáo khoa học bằng tiếng Anh.

Một số nét chính:

· Học viên được học cách viết bài báo, luận văn, luận án và dự án khoa học bằng tiếng Anh (từ vựng, cấu trúc, tổ chức, sắp xếp ý tưởng,...)

· Học viên được học cách thuyết trình một báo cáo khoa học ngắn và dài bằng tiếng Anh (từ vựng, cấu trúc, tổ chức, sắp xếp ý tưởng,...)

· Học viên sẽ sử dụng chủ đề nghiên cứu quan tâm để thực hành thuyết trình và viết bài báo khoa học.

6. Đối tượng tham dự:

Sinh viên có kế hoạch học tiếp ở bậc sau đại học trong và ngoài nước; học viên cao học, nghiên cứu sinh viết luận văn, luận án bằng tiếng Anh và học viên, có nhu cầu đăng bài báo cáo khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc lĩnh vực Sinh học

7. Học phí: 2.000.000đ/ học viên đăng ký tại phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính (227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, HCM)

8. Điều kiện mở lớp: tối thiểu 20 học viên/ lớp

9. Thời khóa biểu

- Dự kiến khai giảng: 18g00, ngày 14/7/2014

- Lịch học:  3 buổi/ tuần vào các buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 (từ 18g00 - 19g30).

- Địa điểm học: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, HCM. (phòng học sẽ thông báo sau)

10. Nội dung khóa học

Thời gian

Nội dung

Tuần 1

- Phương pháp và từ vựng khoa học

- Viết (V): Các dạng bài báo

- Thuyết trình (TT): Tổ chức thời gian, tiêu đề và giới thiệu

Tuần 2

- V: Cách viết phần Giới thiệu

- TT: HV thực hành thuyết trình phần giới thiệu

- TT: Trình bày dữ liệu

Tuần 3

- V: Cách viết phần Kết quả

- TT: Cách thuyết trình phần Kết quả - HV thực hành

Tuần 4

- V: Cách viết phần Kết luận - HV thực hành

- TT: Cách thuyết trình phần Kết luận

Tuần 5

- V: Cách viết phần Vật liệu phương pháp - Tài liệu tham khảo

- TT: Thực hành

Tuần 6

- V: Cách viết dự án

- TT: Chuẩn bị bài thuyết trình cuối khóa

Tuần 7

Thuyết trình cuối khóa

Tuần 8

Thuyết trình cuối khóa

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

Đặng Thị Phương Thảo


 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 234

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay2420
mod_vvisit_counterHôm qua1614
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác