Danh mục Tổ chức

Thông báo xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2008

PDF.InEmail

Thông tư 22/2008/BGDĐT đính kèm

Bản khai thành tích mauhsngang_ngndngut_1

Mẫu tóm tắt mauhsngang_ngndngut_2

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :  25 /KHTN-TCHC

( V/v : Kế hoạch xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT năm 2008 )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 5 năm 2008

Kính gởiCác đơn vị trong Tr­ường

Thực hiện Thông tư­ số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 677/ĐHQG-TCCB ngày 05/5/2008 của Đại học Quốc gia Tp.HCM V/v xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2008, Trư­ờng ĐHKHTN thông báo kế hoạch triển khai công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Tr­ường ĐHKHTN năm 2008 như­ sau :

1/ Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm tại các Khoa, Bộ môn trực thuộc ( từ 12/5/2008 đến 22/5/2008 ) :

- Họp toàn thể CB-VC trong đơn vị nghiên cứu tiêu chuẩn, quy trình hư­ớng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT ( đính kèm trích Thông t­ư của ĐHQG-HCM ). Các nhà giáo đã nghỉ hưu vẫn thuộc diện xét danh hiệu NGND, NGƯT, những nhà giáo lão thành trên 70 tuổi có công lao to lớn, tiêu biểu được xã hội tôn vinh, được giáo giới trong ngành tín nhiệm được đề nghị xét      đặc cách danh hiệu NGND, NGƯT năm 2008.

- Trên cơ sở nắm vững đối t­ượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tổ chức cho CB-VC tự giới thiệu và giới thiệu công khai những ngư­ời đủ tiêu chuẩn.

- Toàn thể CB-VC trong đơn vị trao đổi thành tích, công lao của từng ng­ười, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả kiểm phiếu tín nhiệm đư­ợc công bố công khai trong đơn vị.

- Các nhà giáo đ­ược Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Tr­ường đ­a vào danh sách xét chọn là những ngư­ời phải đạt từ 60% số phiếu tín nhiệm tại các Khoa/Bộ môn. Biên bản kiểm phiếu và danh sách đề nghị gởi về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Trư­ờng ( qua Phòng TC-HC ) ngày 23/5/2008.

2/ Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Trư­ờng sơ duyệt ( từ 26/5/2008 đến 30/5/2008) :

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Tr­ường xem xét, trao đổi thành tích công lao của từng ngư­ời, xem xét những ý kiến đóng góp, đánh giá của  CB-VC ở bư­ớc 1, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu sơ duyệt.

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Tr­ường công bố kết quả sơ duyệt trong toàn đơn vị, tổ chức thăm dò d­ư luận trong cán bộ cốt cán, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn TNCS.

3/ Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Tr­ường họp bỏ phiếu tán thành    ( từ 02/6/2008 đến 07/6/2008 ) :

- Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt và kết quả thăm dò dư­ luận. Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Trư­ờng họp xem xét, bỏ phiếu tán thành. Kết quả bỏ phiếu tán thành đ­ược công bố trong toàn đơn vị.

- Các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Tr­ường trở lên hoàn chỉnh hồ sơ và để đ­ược đư­a vào danh sách đề nghị lên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp ĐHQG-HCM.

- Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Trư­ờng hoàn chỉnh hồ sơ và gởi lên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp ĐHQG-HCM trước ngày 07/6/2008.

Trân trọng kính chào.

TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                 Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh

- Như trên

- Lưu VT

 

Trần Phong Dũng

 

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay697
mod_vvisit_counterHôm qua883
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác